Firmus Group zorganizuje Warsztaty fotografii wykonywanej telefonem komórkowym, przy pomocy którego powstają dziesiątki, a nawet setki zdjęć dziennie, wypierając w ten sposób aparaty cyfrowe.

Warsztaty poprowadzone zostaną przez fotografa Mariusza Stachowiaka, zgodnie z przewodnim hasłem jego twórczości „Najlepszy aparat ? To ten, który masz przy sobie.”

Warto wiedzieć, że Mariusz Stachowiak to także podróżnik, który zasiadał m.in. w jury Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic 2018. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych,  „Albumu Fotografii Smartfonowej” oraz artykułów o fotografii mobilnej przygotowywanych dla sieci komórkowej Play.

Podczas organizowanych przez Firmus Group Warsztatów Fotografii Smartfonowej opowie o sztuce wykonywania zdjęć, a także wybierze się na spacer wspólnie z uczestnikami, podczas którego wykonane zostaną zdjęcia konkursowe.

Partnerami wydarzenia są Dune Beach Resort oraz Dune Restaurants, którzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla  uczestników z najlepszym zdjęciem. Autor najlepszej fotografii otrzyma voucher uprawniający do darmowego 2 dniowego pobytu w apartamencie Dune Beach Resort. Twórca drugiego najlepszego zdjęcia nagrodzony zostanie voucherem do Dune Restaurants.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem contact@firmusgroup.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie Warsztaty Fotografii Smartfonowej będzie miało miejsce w Dune Resort w sobotę 7 grudnia, od godziny 10:00

 

Regulamin Warsztatów

 

1.Postawienia Ogólne

1.1 Organizatorami Warsztatów Smartfonowej Fotografii są

– Firmus Markets Sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach ul. Dworcowa 29

– Dune Beach Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 24-26

– Dune Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach ul. Dworcowa 29

1.2.Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu 7.12.2019 roku,  w Sali konferencyjnej Dune B przy ulicy Pionierów 20 w Mielnie.

1.3. Podczas warsztatów zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze zdjęcie, w którym udział wezmą zgłoszeni uczestnicy.

1.4. Nagrodą główną będzie ufundowany przez Dune Beach Resort – weekendowy pobyt dla dwóch osób w Dune Beach Resort z wykorzystaniem do końca marca, z wyłączeniem terminów specjalnych (nagroda nie będzie przekraczała 1500 złotych brutto). Wyróżniona praca otrzyma voucher do Dune Restaurants o wartości 150 złotych, ufundowany przez Firmus Markets.

1.5. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jurora w składzie:

 1. Mariusz Stachowiak

1.5.1 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2019 roku podczas Warsztatów.

1.6. Juror wyłoni jednego laureata oraz osobę wyróżnioną, które zostaną nagrodzone.

 

 

 1. Zasady uczestnictwa

2.1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny

2.2   W Warsztatach mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i są obywatelami Polski oraz przesłały w okresie trwania Warsztatów zdjęcia spełniające warunki niniejszego regulaminu.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć niezwiązanych z tematyką, bądź łamiących regulamin.

2.3.1 Organizator może w dowolnym momencie wykluczyć dana osobę (bez podania przyczyny) z uczestnictwa w organizowanych przez siebie Warsztatach w przypadku naruszenia jednego z warunków uczestnictwa lub w przypadku nadużycia, oszustwa lub przystąpienia do Warsztatów przy użyciu fałszywych danych. Uczestnictwo w konkursie podczas Warsztatów w formie zorganizowanej i/lub zbiorowej jest traktowane jako oszustwo i stanowi podstawę do automatycznego wykluczenia z Warsztatów.

2.4. Nagrody ufundowanej przez Dune Beach Resort (weekendowy pobyt dla dwóch osób w Dune Beach Resort) oraz Firmus Markets (Voucher do Dune Restaurants) nie mogą otrzymać pracownicy firmy Firmus Markets, Dune Beach Resort oraz Dune Services.

2.5. Organizator nie zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Warsztatach.

2.6. Zgłoszenia należy wysyłać na adres contact@firmusgroup.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do domowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku wypełnienia listy zgłoszeniowej. Osoby przyjęte do Warsztatów otrzymają maila zwrotnego.

 

 1. Cele Warsztatów

3.1 Celem Warsztatów jest promocja inwestycji Rezydencja Park Mielno oraz zebranie materiałów fotograficznych, które miałyby w przyszłości służyć organizatorowi Warsztatów do celów marketingowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

4.1. Przesłanie zgłoszenia na adres contact@firmusgroup.pl, które jest niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych Uczestnika niezbędnych na potrzeby Warsztatów.

4.2. W każdym momencie udostępnione dane można sprostować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie,  przenieść, wnieść sprzeciw oraz cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – możliwe jest to poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych od strony Administratora  wysyłając informację na adres: rodo@firmusgroup.pl.

4.3. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  można wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.4. Z chwilą zgłoszenia się do Warsztatów na adres: contact@firmusgroup.pl, Uczestnik udziela Firmus Markets Sp. z o.o. jak również innym spółkom powiązanym kapitałowo lub podmiotowo z Firmus Markets Sp. z o.o., licencji niewyłącznej upoważniającej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy warsztatowej Uczestnika, na następujących polach eksploatacji:

 1. Zwielokrotniania w formie wydruku cyfrowego,
 2. Publicznego udostępniania egzemplarzy fotografii w postaci cyfrowej na stronach internetowych   Zamawiającego,
 3. Zwielokrotniania i publicznego wykorzystania fotografii techniką drukarską w materiałach prasowych na lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym rynku prasowym,
 4. Zwielokrotniania i publicznego wykorzystania fotografii techniką drukarską w materiałach reklamowych wydawanych przez Zamawiającego,
 5. Publicznego udostępniania egzemplarzy fotografii w postaci cyfrowej na stronach portalach społecznościowych typu Facebook itp.,
 6. Zwielokrotniania i publicznego wykorzystania fotografii techniką druku w marketingu i reklamie wielkoformatowej,
 7. Publicznego udostępniania egzemplarzy fotografii w postaci cyfrowej w Newsletterach i informacjach handlowych rozsyłanych przez Zamawiającego,
 8. Publicznego udostępniania fotografii w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 9. Utrwalania dzieła na każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne, bez ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i rozpowszechniania.

 

4.5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw osobistych i majątkowych osób trzecich osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu przyznania nagród bez wcześniejszego powiadomienia.

4.7. W przypadku zastrzeżeń uczestników Warsztatów co do prawidłowości jego przebiegu mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez portal listy zwycięzców konkursu podczas Warsztatów na adres: Firmus Markets Sp. z o.o. ul. Dworcowa 29; 76-031 Mścice z dopiskiem „warsztaty” Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Warsztatów.